Hovick Behboo

متن پروتکل توسعه مناسبات مابین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه

جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه با پیروی از پروتکل برقراری روابط دیپلماتیک مابین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه که همان روز به امضا طرفین رسید، با مد نظر داشتن دورنمای روابط دو جانبه که متکی بر اعتماد و احترام به منافع متقابل خواهد بود، با تصمیم بر گسترش و تعمیق روابط دو جانبه در عرصه سیاسی، اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، فرهنگ، علوم، تکنولوژی و دیگر زمینه ها با تکیه بر منافع دو کشور، با پشتیبانی از گسترش همکاری های بین دو کشور در سازمان های بین المللی و منطقه ای به ویژه در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای اروپا، شورای همکاری آتلانتیک اروپا و شورای همکاری اقتصادی کشورهای حاشیه دریای سیاه، با احتساب هدف مشترک دو دولت برای همکاری در جهت تقویت ثبات و امنیت منطقه ای و نیز در جهت تامین رشد دایم و دموکراتیک منطقه، با تصریح مجدد بر تعهد خود در جهت سر و سامان دادن به مناقشات و مباحث منطقه ای و بین المللی از طریق اقدامات مسالمت آمیز بر اساس قوائد و اصول بین الملل، با تصریح مجدد بر آمادگی خویش در جهت حمایت فعالانه از اعمال عمومی بین المللی در مقابله با تهدیداتی که امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی را به مخاطره می افکنند، از جمله تروریزم، جرایم سازمان یافته درون ملی و نیز تجارت غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه،

1- موافقت نمودند که طی دو ماه پس از رسمیت یافتن این پروتکل اقدام به بازگشایی مرز مشترک خود نمایند.

2- و نیز موافقت نمودند:
- مابین وزرای امور خارجه دو کشور متناوباً مشورت های سیاسی صورت پذیرد،
- برقراری گفت و گو میان دو ملت در جهت برقراری مجدد اعتماد متقابل در عرصه تاریخی، از جمله مطالعه و بررسی علمی و بی طرفانه اسناد و آرشیوهای تاریخی در جهت مشخص نمودن مسایل موجود و نیز برای شکل دادن پیشنهادات، استفاده حداکثری از امکانات دو طرف در امور راه ها، ارتباطات و شبکه ها و ساختارهای انرژی و به کار گیری وسایل در جهت آن ها،
-توسعه بخشیدن به روابط حقوقی-پیمانی با هدف حمایت از همکاری بین دو کشور،
- همکاری در عرصه های علوم و آموزش با تشویق گسترش روابط نهادهای ذیربط و نیز تبادل دانشجو، متخصص و استاد و تلاش در جهت حفظ میراث فرهنگی دو طرف با هدف برگزاری برنامه های فرهنگی مشترک،
- برقراری همکاری کنسولی، با تکیه بر کنوانسیون 1963 وین در مورد روابط کنسولی، با هدف یاری رساندن لازم به شهروندان دو کشور، - به کارگیری اقدامات واقعی و مشخص در جهت توسعه تجارت، توریسم و با هدف گسترش همکاری اقتصادی مابین دو کشور،
- گسترش گفت و گو و تحکیم همکاری ها در جهت حمایت از امور مربوط به محیط زیست،

3-موافقت نمودند کمیسیون بین دولتی مشترک تشکیل دهند، که دارای کمیسیون های فرعی جداگانه با هدف اجرایی نمودن بند دوم این پروتکل خواهند نمود. با هدف آماده سازی راه کارهای کمیسیون بین دولتی و کمیسیون های فرعی آن، دو ماه پس از روز آتی رسمیت یافتن این پروتکل کارگروهی با رهبری وزرای خارجه دو کشور تشکیل خواهد شد. پس از اجرائیت یافتن این پروتکل، طی سه ماه این راه کارها در سطح وزرا مورد تأیید قرار خواهند گرفت. اولین نشست کمیسیون بین دولتی بلافاصله پس از پذیرش راه کارهای مذکور تشکیل خواهد شد.

کمیسیون های فرعی نیز فعالیت خود را در مدتی کمتر از یک ماه پس از تشکیل اولین نشست کمیسیون بین دولتی آغاز خواهند نمود و تا پایان دوره خود به فعالیت ادامه خواهند داد.
در صورت لزوم، کارشناسان بین المللی در فعالیت های کمیسیون های فرعی شرکت خواهند کرد.
برای اجرای این پروتکل با توافق طرفین زمان بندی و اجزا آن مشخص و ضمیمه پروتکل شده است، که بخش تفکیک ناپذیر آن محسوب می شود.
این پروتکل و نیز پروتکل مربوط به برقراری روابط دیپلماتیک مابین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه همزمان و پس از تأیید و رد و بدل آن میان طرفین از اولین روز ماه آتی آن رسمیت و قدرت اجرایی می یابد.
این پروتکل در سه نسخه هم ارزش به زبان های ارمنی، ترکی و انگلیسی تنظیم و به امضا رسیده است. در صورت وجود اختلاف نظر در تفسیر مفاد پروتکل، ارجحیت با متن انگلیسی است.

از طرف جمهوری ارمنستان:

از طرف جمهوری ترکیه:

ضمیمه:
زمان بندی و اجزا اجرایی نمودن پروتکل توسعه مناسبات فی مابین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه.
پروتکل در مورد برقراری روابط دیپلماتیک فی مابین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه

جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه،
با هدف برقراری روابطی بر اساس حسن هم جواری و توسعه همکاری دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیرو بر اساس منافع ملت های خود و طبق پروتکل توسعه مناسبات، که هم زمان امضا شده،
با استناد به قوانین سازمان ملل متحد، سند نهایی هلسینکی، بیانیه پاریس در باره اروپای نوین، وظایف خود را بر عهده گرفته،
با تأکید مجدد بر وظیفه متقابل و نیز چند سویه خود در احترام به تساوی، خودمختاری، عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها، احترام به اصول تمامیت ارضی و تغییر ناپذیر بودن مرزها،
با احتساب این که دو کشور، در جهت کمک به پایداری صلح، ثبات و امنیت در کل منطقه و ایجاد جوی از اعتماد و اطمینان، از به کار گیری قوه قهریه و تهدید به دور مانده، حامی حل مسالمت آمیز مناقشات بوده و نیز بر اهمیت ایجاد جو احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی واقفند،

با تأیید مجدد شناسایی متقابل مرزهای مشترک بین دو کشور با تکیه بر پیمان های ذیربط بین المللی و حدود مشخص شده آنها،
با مهم شمردن تصمیم خود در مورد گشایش مرزهای مشترک،
با تصریح بر تعهد خود نسبت به دوری از سیاست هایی که با روح روابط حسن هم جواری در تضاد خواهد بود،
با محکوم نمودن تروریزم، ظلم و افراطی گری در تمامی وجوه آن، مستقل از دلایل آن ها، طرفین متعهد می شوند از اعمالی که به هر شکل از چنین رفتارهایی حمایت یا تشویق به عمل می آورد دوری جسته و در راه مبارزه با آن ها همکاری کنند،
با تأیید منافع مشترک، اراده خیر، درک متقابل و روابطی استوار بر صلح و همکاری متقابل و اعلام آمادگی برای تلاش در جهت یافتن راه هایی نوین برای گسترش روابط،
توافق نمودند از روز امضای این پروتکل بر اساس کنوانسیون 1961 وین مربوط به روابط سیاسی، روابط دیپلماتیک برقرار نموده و متقابلاً نمایندگان دیپلماتیک خود را به کشورهای یک دیگر اعزام نمایند.

این پروتکل و نیز پروتکل مربوط به توسعه مناسبات ما بین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه از اولین روز ماه آتی پس از امضای پروتکل ها رسمیت می یابد.
این پروتکل در سه نسخه هم ارزش به زبان های ارمنی، ترکی و انگلیسی تنظیم و به امضا رسیده است. در صورت وجود اختلاف نظر در تفسیر مفاد پروتکل، ارجحیت با متن انگلیسی است.

از طرف جمهوری ارمنستان:

از طرف جمهوری ترکیه:

زمان بندی و اجزا اجرایی نمودن پروتکل توسعه روابط فی مابین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه

اقدامات اتخاذی و زمان بندی
1-بازگشایی مرز مشترک،
زمان: طی دو ماه پس از رسمیت یافتن پروتکل توسعه مناسبات فی ما بین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه،

2- تشکیل کار گروه به رهبری وزرای خارجه دو کشور با هدف تعیین راه کارهای کمیسیون بین دولتی و کمیسیون های فرعی آن،
زمان: دو ماه پس از روز دوم رسمیت یافتن پروتکل توسعه مناسبات فی مابین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه،

3- تأیید راه کارهای کمیسیون بین دولتی و کمیسیون های فرعی آن در سطح وزرا،
زمان: طی سه ماه پس از روز دوم رسمیت یافتن پروتکل توسعه مناسبات فی مابین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه،

4- برگزاری اولین نشست هیات بین دولتی،
زمان: بلافاصله پس از تأیید راه کارهای مربوط به کمیسیون بین دولتی و کمیسیون های فرعی آن در

سطح وزرا،

5- آغاز به کار کمیسیون های فرعی که ذیلاً آورده شده است،
زمان: حداکثر یک ماه پس از تشکیل اولین نشست هیات بین دولتی،

- کمیسیون فرعی امور سیاسی،
- کمیسیون فرعی امور راه ها، ارتباطات، انرژی و ساختارهای وابسته،
- کمیسیون فرعی امور حقوقی،
- کمیسیون فرعی امور علوم و آموزش،
- کمیسیون فرعی امور داد و ستد، توریسم و همکاری های تجاری،
- کمیسیون فرعی امور حفاظت از محیط زیست،
- کمیسیون فرعی رسیدگی کننده به امور تاریخی/ برگزاری گفت و گوی دو جانبه در جهت بازیابی اعتماد متقابل بین دو ملت، از آن جمله مشخص نمودن مسایل موجود از طریق بررسی و مطالعه بی طرفانه و علمی اسناد و آرشیوهای تاریخی، جهت ارایه پیشنهادات لازم/ با حضور محققین ارمنی، ترک، سویسی و دیگر کارشناسان بین المللی.
 To share this page with others, use links below: